Kolosanima 2:16

 Biblija - Kološanima 2:16

"I izbrisavši pismo uredbe koja bješe protiv nas, i to uzevši sa srijede prikova ga na krstu; I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobijedi ih na njemu. Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine ili za subote; Koje je sve bilo sjen od onoga što šćaše da dođe, i tijelo je Hristovo."
[Kolosanima 2:14-17]

 

Apostol Pavle govori o starozavetnom zakonu ("pismo uredbe koja beše protiv nas"), koji Gospod "prikova na krstu." Onda se na osnovu tog zaključka navode neke uredbe tog zakona koje više nisu na snazi, pa zbog toga niko ne treba da osuđuje Kološane što ih ne drže, jer je sve to "bilo sjen od onoga što šćaše da dođe". To što je trebalo da dođe je "tijelo Hristovo", odnosno Hristova Crkva: 

 

"I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima, koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu." [Ef 1:22,23]

 

"Jer kao u jednom tijelu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao, tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome." [Rim 12:4,5]

 

"Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hljeb koji lomimo nije li zajednica tijela Hristova? Jer smo jedan hljeb, jedno tijelo mnogi; jer svi u jednome hljebu imamo zajednicu." [1.Kor 10:16,17]

 

Da bi opravdali svetkovanje subote u Novom Zavetu, adventisti ovaj stih tumače tako da su subote koje se pominju u stihu 16 zapravo izvesni starozavetni praznici koji se takođe nazivaju "shabbath" kao sto je npr. Yom Kippur (Dan pomirenja) i sl. Ovde dokazujemo da je takvo tumačenje suprotno Svetom Pismu, što priznaje i najpoznatiji adventistički stručnjak iz ove oblasti Dr.Samuele Bacchiocchi u svojoj knjizi "Od subote do nedelje":

 

"Da bih uvjerio čitatelje da sam žarko nastojao biti objektivan, mogu spomenuti da se na nekoliko mjesta moja tumačenja bibliijskih tekstova (kao što su Otkrivenje 1:10 i Kološanima 2:14-17) i povijesnih podataka donekle razlikuju od tradicionalnog stanovišta moje Crkve" ["Zahvala", str. 8]

 

"Subota u Kološanima 2,16. Blagdani koje su propisali lažni učitelji nazivaju se "godišnji blagdani, ili mlađaci, ili subote" (2,16). Komentatori se slažu da ova tri izraza prikazuju logičan i progresivan slijed (godišnji, mjesečni, tjedni) kao i iscrpan popis posvećenih blagdana. Ovo stajalište potvrđuje pojavljivanje ovih izraza, u sličnom ili obrnutom slijedu, pet puta u Septuaginti i nekoliko puta u ostaloj literaturi. Međutim, u Izaiji 1,13-14 nailazimo na izuzetak gdje se "mlađak" nalazi na početku niza, a ne u sredini, ali ova iznimka ne opovrgava uobičajenu uporabu.

  

The Seventh-day Adventist Bible Commentary tumači "subote" kao oznaku godišnjih obrednih, a ne tjednih subota (Levitski zakonik 23,6-8,15,16,21,24,25,27,28,37,38). Činjenica je da se i za subotu i za Dan pomirenja u hebrejskom koristi sintagma shabbath shabbathon, što znači "subota" (Izlazak 31,15: Levitski zakonik 23,3,32; 16,31). Ali u Septuaginti ovaj je izraz je preveden grčkom sintagmom koja ima drugi smisao od jednostavnog izraza u Kološanima 2,16. Stoga se ovaj potonji izraz jezično ne može protumačiti kao da se misli na Dan pomirenja ili neku drugu obrednu subotu budući da se oni nikad ne imenuju tim izrazom." [poglavlje "Pavao i subota", str. 313]

 

Dakle, radi se o sedmičnoj suboti jer Biblija redovno koristi oblik "godišnji, mesečni, nedeljni" kada govori o praznicima:

 

1.Dnevnika 23:31 Praznici, mladine, subote
2.Dnevnika 31:3 Praznici, mladine, subote
2.Dnevnika 8:13 Praznici, mladine, subote
2.Devnika 2:4 Praznici, mladine, subote
Nemija 10:33 Praznici, mladine, subote
Jezekilj 45:17 Praznici, mladine, subote
Osija 2:11 Praznici, mladine, subote ("biće ukinuti")
Kolosanima 2:16 Praznici, mladine, subote


Apostol Pavle, kao jedan od najobrazovanijih Hrišćana svoga vremena, je očigledno znao za ustaljenu praksu Starog Zaveta da praznike klasifikuje u ove tri grupe, pa je i on koristi. Prema tome nema sumnje da je mislio na sedmičnu subotu.

 

Drugi "argument" je množina grčke reči "sabbaton", iz čega adventisti zaključuju da se ne radi o sedmičnoj suboti. Ovaj argument je zapravo neiskrenost propovednika, koji svakako dobro znaju da Biblija na puno mesta koristi množinu kada govori o sedmičnoj suboti. 

 

"Exaleipsas to kath' hemon cheirographon tois dogmasin ho en hupenantion hemin, kai auto erken ek tou mesou proselosas auto toi stauroi: apekdusamenos tas archas kai tas exousias edeigmatisen en parresiai thriambeusas autous en autoi. Me oun tis humas krineto en brosei kai en posei e en merei heortes e neomenias e sabbaton, ha estin skia ton mellonton, to de soma tou christou."
[Pros Kolassaeis 2:14-17]

 

Matej 28:1 "A po večeru subotnom..." Grčki - sabbaton, množina
Luka 4:16 "u dan subotni..." Grčki - sabbaton, množina
Dela 16:13 "a u dan subotni..." Grčki - sabbaton, množina
3.Mojsijeva 23:38 "Osim subota..." Grčki - sabbaton, množina
2.Mojsijeva 20:8 "Sećaj se dana od odmora..." Grčki - sabbaton, množina

 

Primetimo da potpuno isti izraz koristi i Septuaginta u Deset zapovesti (2.Mojsijeva 20), gde je zapovest o svetkovanju subote i data. U novom zavetu "sabbaton" se pojavljuje 62 puta i uvek se odnosi na sedmičnu subotu. Osim toga, izraz "subote" se ne može odnositi na druge starozavetne praznike, jer su oni već obuhvaćeni u prethodno navedenom "praznici" i "mladine".

 
Dakle prema apostolu Pavlu, subota, zajedno sa celokupnim starozavetnim zakonom je bila senka Crkve i ukinuta je na krstu.
 

Za dalje proučavanje:

Isaija 66 - mladine i subote na novoj zemlji?
Subota i nedelja u ranom Hrišćanstvu
Matej 5:17-19 - zakon i zapovesti

Otkrivenje 1:10 - Dan Gospodnji

Dan Gospodnji - nedelja u prva četiri veka

D.M Canright "Da li je papa promenio subotu?"
The Lord's Day From Neither Catholics nor Pagans (D. M. Canright)

Sve subote Novog Zaveta