Matej 5:17-19

 Biblija - Matej 5:17-19

"Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, nece nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti, i nauci tako ljude, najmanji nazvace se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauci, taj ce se veliki nazvati u carstvu nebeskome."

[Matej 5:17-19]

 

Ovo je odlomak koji adventisti često koriste kako bi dokazali da subota iz deset "zapovesti" važi za Hrišćane. Gospod kaže da nije došao da pokvari "zakon ili proroke" i da "dokle nebo i zemlja stoji, nece nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona", a zatim i upozorava da niko ne sme da "pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti". Dakle, adventisti smatraju da se izrazi "zakon" i "zapovesti" odnose na deset zapovesti, pa zaključuju da ih Hristos nije ukinuo na krstu [2.Kor 3:7-11, Kol 2:14-17] već da one i dalje važe, pa su stoga Hrišćani obavezni da svetkuju starozavetnu subotu.

 

Naravno, ovaj se odlomak ne odnosi na deset zapovesti, jer se od stiha 21 do kraja glave, uz frazu "kazano je", nabrajaju i objasnjavaju primeri "zapovesti" (stih 19) o kojima je reč:

 

21. "Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer, ko ubije, biće kriv sudu." [2 Moj. 20:13]
27. "Čuli ste kako je kazano starima: ne cini preljube." [2 Moj. 20:14]
31. "Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju da joj da knjigu raspusnu." [5 Moj. 24:1]
33. "Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo." [3 Moj. 19:12, 4 Moj. 30:3]
38. "Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub." [2 Moj. 21:24]
43. "Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi na neprijatelja svojega." [3 Moj. 19:18, 5 Moj. 23:6]

 

Očigledno je da se ovde ne radi o deset zapovesti, vec se citiraju gotovo sve knjige Mojsijeve - Tora. Čak sta više, dve od deset zapovesti (stih 21 i 27) se citiraju ravnopravno sa ostalim zapovestima iz Tore.

 

Ovo je sasvim u skladu sa izrazom "zakon i proroci" (u stihu 17) koji predstavlja uobičajenu jevrejsku podelu knjiga starog zaveta: Tora (zakon) i Nevi'im (proroci). Zakon - Tora se u najužem smislu odnosi na pet knjiga Mojsijevih, pa se prema tome navedene reči Gospodnje odnose na celokupni starozavetni zakon i proročke knjige (Jezekilj, Danilo, Osija itd) i ne mogu se upotrebiti selektivno na subotu ili bilo koji drugi deo zakona. Kao sto znamo, Hriscani su oslobodjeni Zakona (Tore) na apostolskom saboru u Jerusalimu (Dela 15).

 

Jevanđelist Luka koristi isti izraz i sasvim je jasan da je starozavetni zakon prošlost:

"Zakon i proroci su do Jovana; odsele se carstvo Božije propovijeda jevanđelijem, i svaki navaljuje da uđe u njega."
[Luka 16:16]

 
Gospod Hristos, Zakonodavac lično, u ovom odlomku zapravo govori o tome da je došao da "izvrši" zakon i da "ispuni" sve što je o njegovom dolasku pisano u proročkim knjigama. Starozavetni zakon je ispunjen i zamenjen novim, savršenijim zakonom Novog Zaveta, kao što Gospod objašnjava od stiha 20 do kraja glave, a nakon Vaskrsenja se zaista i sve ispunilo što su proroci o Njemu pisali.