Otkrivenje 1:10

 Biblija - Otkrivenje 1:10

"Bijah u duhu u Dan Gospodnji, i čuh za sobom glas veliki kao trube koji govoraše: Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji"
[Otkrivenje Jovanovo 1:10 ]

 

Iako je dugo predstavljala zvanično učenje adventista sedmog dana, hipotezu da se "Dan Gospodnji" u Otkrivenju 1:10 odnosi na subotu napuštaju čak i savremeni adventistički teolozi (v. npr. S.Bacciocchi "Od subote do nedelje"). Ovaj stih ima izuzetnu teološku tezinu za njih, jer činjenica da apostol naziva nedelju "Dan Gospodnji" potpuno obara adventističku teoriju o izmeni bogoslužbenog dana u ranom Hrišćanstvu. Jevanđelje po Jovanu i Otkrivenje su pisani na grckom jeziku i u svom Jevanđelju apostol Jovan na puno mesta pominje subotu isključivo koristeći grčku reč "sabbaton" (od jevrejskog "shabbath"):

[Jn 5:9] "A taj dan bješe subota."
[Jn 5:10] "Danas je subota"
[Jn 5:16] "jer cinjaše to u subotu"
[Jn 5:18] "kvaraše subotu"
[Jn 7:22] "i u subotu obrezujete covjeka"
[Jn 7:23] "Ako se covjek u subotu obrezuje ... iscijeliti u subotu?"
[Jn 9:14] "A bješe subota"
[Jn 9:16] "jer ne svetkuje subote"
[Jn 19:31] "na krstu u subotu (jer bijaše velik dan ona subota)"

Svi pisci knjiga Novog Zaveta koriste iskljucivo "sabbaton" za subotu:

Matej 9
Marko 11
Luka 19
Jovan 11
Dela 10
1. Korincanima 1
Kolosanima 1
Ukupno: 62 puta

Takodje i pisci Starog Zaveta koriste jevrejski "shabbath":

2.Mojsijeva 13
3.Mojsijeva 18
4.Mojsijeva 3
5.Mojsijeva 3
2.Carevima 5
1.Dnevnika 2
2.Dnevnika 6
Nemija 10
Psalmi 1
Isaija 6
Jeremija 4
Plac Jeremijin 1
Jezekilj 15
Osija 1
Amos 1
Ukupno: 108 puta

Dakle, nema sumnje da je i apostol Jovan koristio istu reč za subotu, kao uostalom i svi koji govore grčki jezik do današnjih dana. Međutim u Otkrivenju 1:10 se pojavljuje za Bibliju potpuno novi izraz "Kyriake hemera" (Gospodnji dan). Da je bila u pitanju subota, bilo bi veoma neobično da apostol upotrebi novi i citaocima nepoznati izraz umesto uobičajenog i dobro poznatog "sabbaton".

 

O kojem se "Gospodnjem Danu" ovde radi?
Odgovor je vrlo jednostavan - na grčkom se i dan danas nedelja naziva "Kyriaki", a ranohrišćanski pisci počev od kraja I i početka II veka (Didahi, Sv.Ignjatije ...) koriste "Kyriake hemera" za nedelju. U Bibliji i hrišćanskoj literaturi ni subota niti bilo koji drugi dan se ni na jednom jedinom mestu ne nazivaju tako, pa nema sumnje da je "Kyriake hemera" iz Otkrivenja 1:10 hrišćanski Dan Gospodnji - nedelja.

[napomena]
U Daničićevom prevodu Starog Zaveta u knjizi proroka Isaije 58:13 subota se naziva "Dan Gospodnji". Ovde se zapravo radi o nepreciznom prevodu, jer je izraz u prvom licu jednine i glasi: "moj sveti dan."

 

Za dalje proučavanje:

Subota i nedelja u ranom Hrišćanstvu
Dan Gospodnji - nedelja u prva četiri veka

Matej 5:17-19 - zakon i zapovesti
Kološanima 2:16 - subota starozavetna senka

D.M Canright "Da li je papa promenio subotu?"
Sve subote Novog Zaveta

The Lord's Day From Neither Catholics nor Pagans (D. M. Canright)