Elen Vajt - dan pomirenja

 Elen Vajt - dan pomirenja

E.G.Vajt je videla u viziji da je Dan Pomirenja (jevrejski praznik Yom Kippur) bio 22. oktobra 1844. dok svi rabinski i karaitski kalendari dokazuju da je Dan Pomirenja bio ponedeljak 23. septembra 1844. Osim toga, sam ovaj "rođendan adventizma" je pun kontradikcija...
 
Pogledajmo šta o tome piše E.G.Vajt u knjizi "Velika borba":

"Po starozavetnoj službi veliki Dan očišćenja, ili čišćenja svetinje bilo je desetoga dana sedmoga jevrejskoga meseca (3.Mojsijeva 16:29-34). Kada je sveštenički poglavar obavio čišćenje za ceo Izrailj i tako iz svetinje uklonio njihove grehe, izašao napolje i blagoslovio narod. Tako se verovalo da će Hristos, naš Poglavar sveštenički doći da očisti Zemlju uništenjem greha i grešnika i da će svome narodu dati besmrtnost. Deseti dan sedmoga meseca - vreme očišćenja svetinje i veliki Dan očišcenja, koji je 1844. godine padao 22. oktobra smatrao se danom Hristovog ponovnog dolaska." 

[E.G.White, "Velika Borba", g.22 "Ispunjena prorocanstva", str.327]

 
Prema Ranim Spisima u poglavlju "Kraj 2300 dana" EGW govori da je na Dan Pomirenja Isus napustio tron i da je to mesto zauzeo satana (!?) i da su se svi koji su se molili posle Dana Pomirenja u stvari molili satani a ne Hristu: 

"Okrenula sam se da pogledam prema grupi koja se još uvek klanjala pred prestolom; oni nisu znali da ga je Isus naustio. Satana se pretvarao da je na prestolu, pokušavajući da nastavi Božiji posao. Videla sam ih kako gledaju prema prestolu i mole "Oče, daj nam svog Duha." Satana bi onda dunuo na njih bezbožnu moć; u njoj je bilo svetla i puno sile, ali ne slatke ljubavi, radosti i mira. Satanin cilj je bio da ih održi obmanutim i da zavede i obmane Božiju decu." 

[Rani spisi, str.56]

 

Jevrejski kalendar - Septembar 1844

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Nitzavim-Vayeilech 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Erev Rosh Hashana 

14

Rosh Hashana 5605 

15

Rosh Hashana II 

16

Tzom Gedaliah 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva 

22

Erev Yom Kippur 

23

 

Yom Kippur 

24

 

25

 

26

 

27

Erev Sukkot 

28

Sukkot I 

29

Sukkot II 

30

Sukkot III (CH''M) 
         

Hebcal - Interactive Jewish calendar

 

Poznati adventistički autor Mirko Golubić u knjizi "Hristovo slavno delo pomirenja" piše sledeće:

 

"Taj praznik slavio se desetog dana sedmoga meseca, desetog tišrija, što odgovara našem mesecu oktobru." (str. 79)

 

"Dan očišćenja bio je veliki dan u izrailjskom narodu. Praznovao se desetog tišrija što odgovara kraju našeg meseca oktobra." (str. 143)

 

Kao što smo već videli, ovi podaci su potpuno pogrešni. Jevrejska Nova godina (Rosh Hashana) pada se sredinom meseca septembra, a 10. Tišri, Dan pomirenja (Yom Kippur) je deset dana kasnije, dakle krajem meseca septembra.

 

Šta ovo zapravo znači?

Pošto je Ellen promasila Dan Pomirenja za 29 dana to znači da se, prema njenoj viziji, i ona tih mesec dana molila satani, i to pretpostavljajući da je Gospod dozvolio satani da se pretvara da je na prestolu i da odgovara na molitve vernih ljudi.

Samuel L. Snow je u stvari bio covek koji je prvi došao do datuma 22.10.1844. pa je to propovedao, a E.G.White je dobila viziju kojom je to potvrdila. On je kasnije sebe proglasio prorokom Ilijom i istupio iz "crkve" [The Seventh-day Adventist Encyclopedia vol. 10, p. 1357] 

Prema "Seventh-day Adventist Bible Students Source Book", vol. 9, p. 61. Adventisti znaju da je 10 Tishri (Dan Pomirenja) bio 23.09.1844, ali i dalje su uporni i govore o 22.10.1844 jer bi ispalo da se Ellen prevarila i molila satani citavih mesec dana. Iako upitani za dokaze, EGW Estate nikada nisu dali ni jedan dokaz da je Dan Pomirenja pao na 22.10.1844. Ako znamo da je Dan pomirenja bio 23.09.1844 i ako je EGW dobila viziju da je satana od dana pomirenja seo na presto, onda se i ona molila njemu tih 29 dana do 22.10.1844 kad je opet pogrešila jer Isus nije došao ali onda je verovala da su vrata milosti zatvorena i nema koristi više ni propovedati ni moliti se jer je satana seo na presto...