Elen Vajt - testament

 Testament

Oblasna konferencija Adventista Sedmog dana u Indijani izdala je Oktobra 1995 publikaciju pod nazivom “The Conference Connection” (Vol.4, Issue 4), apelujući na svoje vernike rečima “Hrišćanski testament je dužnost svakog vernika.” Kao podstrek citiran je tekst Elene Vajt:

“Po pitanju ostavljanja imovine putem testamenta, budite čvrsti da ne zaboravite Božje delo. Vi ste Njegovi predstavnici, koji držite Njegovu imovinu tako da Njegove potrebe trebaju imati vašu prvu pažnju. Naravno vaša supruga i deca, ne trebaju da ostanu osiromašeni; ukoliko su oni u potrebi trebaju se zbrinuti. Medjutim, nemojte u vašem testamentu samo zato što je to običaj, navoditi dugačak niz rodjaka koji nisu u potrebi. Uvek imajte na umu da sadašni sebični sistem ostavljanja imovine nije Božji plan, već ljudski izum. Hrišćani trebaju biti reformatori i prekinuti ovaj sadašnji sistem, dajući totalno nov aspekt prilikom formiranja testamenta. Neka vam uvek bude prisutna ideja da vi držite kod sebe Božju imovinu. Božja volja po ovom pitanju je zakon. Ja pozivam našu braću da prestanu da potkradaju Boga. Neki su tako dobro situirani da se testamenti moraju načiniti. U pravljenju testamenata briga se mora voditi da se sinovima i kćerkama ne ostavljaju sredstva koja mogu da se uliju u Božju blagajnu. Takvi testamenti postaju predmet sukoba i rasprava.” (Testamonies for the Church, vol. 4. 482)

Elena Vajt je ostavila testament. Da li je on hrišćanski ili ne, u kontekstu onoga što je ona do tada učila, prosudite sami.

 

“U ime Boga, Amin.

Kuća E.White - Elmshaven, California, USA

Ja, Elen Gould Vajt, stanovnik Sanitariuma, pokrajine Napa, Kalifornija, u osamdeset četvrtoj godini (84), pri čistoj svesti i pamćenju, bez prinude, pretnje, obmane ili bilo kakvog uticaja bilo koga, izrazavam i objavljujem moju poslednju zelju i testament, na sledeći način:

PRVO: Zahtevam da se sa moje telo izloži na adekvatnoj religijskoj službi Crkve Adventista sedmog dana, bez nepotrebne ceremonije ili razmetanja.

DRUGO: Želim i zahtevam da se što je pre moguće, isplate troškovi moje poslednje bolesti i sahrane, bez da se proda ijedan imetak koji pripada mom posedu. Najiskrenije molim sve moje poverioce da odustanu i odreknu se svojih potraživanja koje imaju prema mom posedu, i prihvate isplatu u meri koju dole spominjem, a za poništenje njihovih potraživanja kroz rukovođenje mojom imovinom od strane staratelja.

TREĆE: Ovim dajem i zaveštavam mom sinu, Džems Edson Vajtu, koji sada prebiva u Maršal, Mičigen, sumu od tri hiljade dolara ($ 3000).

ČETVRTO: Ovim daje i zaveštavam mom sinu Vilijam C. Vajtu, koji sada prebiva u Sanitarijumu, Kalifornika, sva moja prava, naslove i interes za kopirajt na knjige na svim jezicima i to: “Car koji dolazi” i “Prošlost, Sadašnjost i Budućnost” takođe sve manuskripte (sa pravom da ih objavljuju) sa sledećim naslovima:

“Životni opis starešine Džems Vajta i Elen G. Vajt”
“Događaji iz života starešine Džems Vajta”
“Duhovni Darovi. Tomovi 1-4”
“Činjenice o veri”
“Kako voleti”
“Poruka mladima”
“Iskustva i razmišljanja Elene Vajt”
“Iskustva Elene Vajt u vezi pokreta Zdravstvene reforme medju Adventistima sedmog dana”
“Izveštaji o putovanjima gospodje Vajt po Evropi”
“Izveštaji o putovanjima gospodje Vajt po Austrailiji”
“Pisma gospodje Vajt majkama i deci”
“Mladost Hrista”
“Posao u južnim krajevima”
“Vaspitanje”
“Hrišćansko vaspitanje”
“Posebna Svedočanstva o vaspitanju”
“Biblijsko posvećenje”

Kuća E.White - Norfalk Villa, N.S.W, Australia

Takođe moju ličnu biblioteku, i sve manuskripte, pisma, dnevnike i spise koji se ne mogu pod ovim naznačiti.

PETO: Ovim dajem i zaveštavam Vilijamu C. Vajtu, Klarens C. Krajsler, Čarls H. Džonsu, Artur G. Danijelsu i Franku W. Vilkoksu svu stvarnu imovinu koju sam do srmti stekla i koju imama, sve moje preostale zalihe i alatke i oruđe farme, sve beleške i račune na moje ime, kao sva moja prava, tapije i interese u kopirajtu na svim jezicima za sledeća izdanja:

Kuća E.White - Fairplains, Michigan USA

“Čežnja vekova”
“Patrijarsi i proroci”
“Dela Apostolska”
“Velika Borba”
“Rani Spisi”
“Svedočanstva za crkvu” tomovi 1-9
“Jevandjeoski radnici”
“Hrišćanska umerenost i Biblijska higijena”
“Hristove očigledne pouke”
“Služba isceljenja”
“Put Hristu”
“Gora Blagoslova”
“Hristos nas Spasitelj”
“Svedočanstva za učitelje u subotnoj skoli”
“Pravilnik za ispitivače”
“Posebna Svedočanstva”

Takođe moji opšti manuskipti i sve indekse koji uz to idu. Takođe moj kancelarijski nameštaj i kancelarijsku biblioteku, zajedno sa svim izdatim kućama, nasleđenim i pomoćnim objektima, ili bilo šta drugo što mi pripada.
DA IMAJU I SAČUVAJU, rečenu imovinu pomenuti staratelji i njihovi naslednici, da prikupljaju i primaju rente i profit, te tako upravljaju i kontrolisu pomenutu imovinu, da izdaju ili prodaju deo imovine, izuzev kopirajta na knjige, te da od posla izdavanja i prodaje pomenutih knjiga:

Ulaz na imanje E.White -
Elmshaven, California, USA

a) Plaćati mom sinu Džems Edson Vajtu, godišnje, tokom njegovog života, deset (10) procenta od prometa navedene imovine za njegove sopstvene potrebe, a nakon njegove smrti plaćati Emi L. Vajtu, tokom njenog života ako ga ona nadživi.
b) Plaćati mom sinu Vilijam C. Vajtu, godišnje, za njegove sopstvene potrebe deset (10) procenata od prometa navedene imovine tokom njegovog života, a nakon njegove smrti njegovoj ženi Ethel M. Vajt, ukoliko ga ona nadživi.
c) Plaćati godišnje Vilijamu C. Vajtu, Ethel. M. Vajt i Dores E. Robinson kao starateljima pet (5) procenta od prometa navedene imovine koji će biti posvećeni školovanju mojih unuka, praunuka i ostalih vrednih pojedinaca.
d) Naznačeni Staratelji će ostatak novca od prometa upotrebljavati za sledeće namene:

1. Za plaćanje poveriocima koji imaju potraživanja od mog poseda, dokle se sve ne isplati.
2. Za poboljsanje knjiga i manuskripata koji su im povereni, za prevodjenje i štampanje novih prevoda istih, za štampanje kompilacija mojih manuskripata, za opšti misionarski rad zajednice Adventista sedmog dana, za podršku misionarskim školama pod odeljenjem Generalne Konferencije za crnce, za podršku misionarskim školama za nepismene belce u južnim državama. Takođe, naznačeni staratelji da prodaju naznačenu imovinu ili da obezbede neophodan novac da bi isplatili:

- mojoj unuci Eli Mej Robinskon, koja sada prebiva u Sanatarijumu, Kalifornija, sumu od pet stotina dolara ($ 500)
- mojoj unuci Mabel E. Workman, koja sada prebiva u Loma Lindi, Kalifornija, sumu od pet stotina dolara ($500)
- mojoj vernoj prijateljici i pomoćnici Sari MekEnterfer, koja sada prebiva u Sanatarijumu, Kalifornija, sumu od pet stotina dolara ($500)
- Mej Voling, koja sada prebiva u Sanatarijumu, Kalifornija, sumu od pet stotina dolara ($500)
- Mojoj vernoj prijateljici i pomoćnici Klarens C. Krajsler, sumu od pet stotina dolara ($500)

Porodica - naslednici E.White
 

ŠESTO: Nakon smrti moga sina Džems Edson Vajt i njegove žene, staratelji koji su odredjeni su dužni da postupe po paragrafu a) PETE tačke tako što će tu sumu da primene na održavanje misijskih škola za crnce koje vodi odeljenje za crnce Generalne Konferencije.

Kuća E.White - Healdsburg, California, USA

SEDMO: Nakon smrti Vilijama C. Vajta i njegove žene, naznačeni staratelji trebaju da plaćaju njihovoj deci ili unucima, ako ih ima, propisanu sumu u paragrafu b) PETE tačke ovog testamenta, a ako nema dece ili unučadi mog sina, tada će se ta suma posvetiti svrsi opisanoj u paragrafu d) PETE tačke ovog testamenta.

OSMO: Kada više ne bude staratelje koji su naznačeni u ovom testamentu, ostavljam i zaveštavam svu ličnu imovinu opisanu u tački PET mom sinu Vilijama C. Vajtu, ili ako on nije živ, njegovim zakonskim naslednicima.

DEVETO: Moj kućni nameštaj, posudje, tepihe, slike, fotografije i odeću, ostavljam i zaveštavam na podjednake delove mojim sinovima Džems Edson Vajtu i Vilijam C. Vajtu.

DESETO: Svu ostalu imovinu koju sam do smrti stekla i imala, ja ostavljam i zaveštavam mom sinu Vilijam C. Vajtu.

JEDANAESTO: Ovlašćujem svog sina Vilijama C. Vajta i Čarlsa H. Džonsa kao izvršioce ovog testamenta. Oni su ovlašćeni da prodaju bilo koju imovinu mog poseda bez odluke suda, bilo kroz javnu ili privatnu prodaju, sa ili bez obaveštenja kako oni odluče.

DVANAESTO: Ukoliko se pojavi prazno mesto medju naznačenim starateljima, ili njihovim naslednicima, većina preostalih staratelja trebaju popuniti to prazno mesto postavljenjem odgovarajuće osobe, a ako se većina ne može složiti, tada se upražnjeno mesto popunjava odlukom izvršnog odbora Generalne Konferencije. Takvo postavljenje će imati istu važnost kao ili prvobitna imena staratelja.

TRINAEST: Ovim opozivam sve buduće testamente koje bih načinila.

U prisutnosti svedoka potpisujem i zapečaćujem 9. Februara 1912.

Elen G. Vajt”

Da li o ovome govori Elena Vajt kada kritikuje neke koji imaju “sebičan sistem ostavljanja imovine”?

Sin E.White - William C. White

…dajem svom sinu, Džems Edson Vajtu tri hiljade dolara (što bi danas vredelo oko 80.000 dolara)

mojoj unuci Eli Mej Robinson, pet stotina dolara (današnjih 10.000 dolara)

mojoj unuci Mabel E. Workman, pet stotina dolara (današnjih 10.000 dolara)

…dajem svom sinu Vilijam C. Vajtu, sva moja prava, naslove i interes za kopirajt na knjige na svim jezicima

Plaćati mom sinu Džems Edson Vajtu, godišnje, tokom njegovog života, 10% od prometa navedene imovine za njegove sopstvene potrebe, a nakon njegove smrti plaćati Emi L. Vajt, tokom njenog života ako ga ona nadživi.

Plaćati mom sinu Vilijam C. Vajtu, godišnje, za njegove sopstvene potrebe 10% od prometa navedene imovine tokom knjegovog života, a nakon njegove smrti njegovoj ženi Ethel M. Vajt, ukoliko ga ona nadživi.

Plaćati godišnje sinu Vilijamu C. Vajtu, Ethel. M. Vajt i Dores E. Robinson kao poveriocima 5% od prometa navedene imovine koji će biti posvećeni školovanju mojih unuka, praunuka i ostalih vrednih pojedinaca.

Moj kućni nameštaj, posudje, tepihe, slike, fotografije i odeću, ostavljam i .. mojim sinovima Džems Edson Vajtu i Vilijam C. Vajtu.

Svu ostalu imovinu koju sam do smrti stekla i imala, ja ostavljam i zaveštavam mom sinu Vilijam C. Vajtu.


Elena Vajt ostavlja novac i imovinu dugačkom nizu rodbine, sinovima, snajama, unucima i praunucima, od kojih neki tada nisu ni bili rodjeni! Da li su baš oni ti koji su “u potrebi siromaštva”? Da li je Bog bio prvi u testamentu Elene Vajt? Da li je njen sin James Edson Vajt bio taj sirotan u potrebi kome je Elen Vajt ostavila $3000 (današnjih 80.000 dolara) i 10% od celokupnog prometa svih njenih knjiga na svim jezicima? (inače posle smrti James Edson Vajta njegova imovina je procenjenja na tadašnjih $22.000 što bi u danas vredelo oko 400.000 dolara!)

Bog je u starozavetna vremena tražio od Jevreja da daju 10% od svojih prihoda za potrebe sveštenika i Hrama. Elena Vajt je za svoje “vizije” tražila se njoj i njenim rodjacima plaća 25% od celokupnog prometa njenih knjiga, i to kako je navela za “sopstvene potrebe” njenih sinova i školovanje njenih unuka i praunuka.

 
Kuća E.White - Battle Creek, Michigan, USA

Interesanto je još nešto primetiti - Elena Vajt je rekla:

“Po pitanju ostavljanja imovine putem testamenta, budite čvrsti da ne zaboravite Božje delo. … Njegove potrebe trebaju imati vašu prvu pažnju. …nemojte u vašem testamentu …navoditi dugačak niz rodjaka koji nisu u potrebi.”

“Ja pozivam našu braću da prestanu da potkradaju Boga. Neki su tako dobro situirani da se testamenti moraju načiniti. U pravljenju testamenata briga se mora voditi da se sinovima i kćerkama ne ostavljaju sredstva koja mogu da se uliju u Božju blagajnu.” (Testamonies for the Church, vol. 4. 482)
“Mi trebamo izbegavati dugove kao što bežimo od gube.” (Testimonies, Vol. 6:217)
“Dugovi se ne smeju gomilati vremenom. Visoki nivo poučavanja koji se treba dati po ovom pitanju, je bežati od navlačenja dugova na sebe kao što bi bežali od bolesti.” (Testimonies, Vol. 6:211)

Medjutim, kada je Elena Vajt umrla ostavila je za sobom dugove od oko 90.000 tadašnjih dolara (što bi danas vredelo oko 2.000.000 dolara)!!! Novac je pozajmljivala od pedeset i osam osoba ili kompanija. Pozajmice su se kretala od 100 do 10.000 dolara. Generalna Konferencija je preuzela njen posed i otplatila sve dugove, što je na kraju iznosilo $100.724. Procenjena vrednost poseda Elene Vajt iznosila je $65,721 (današnjih 1.500.000 dolara) od čega se oko $40.000 odnosilo na njene knjige, kopirajte, manuskripte koje je zajednica izdala ili se pripremala da izda. Ili je možda problem tog velikog duga od $90.000 zapravo nastao jer Elena nije znala kako se “beži od gube” tvdeće da jedenje svinjskog mesa prenosi tu bolest. (što je nauka pokazala kao netačnim)

U svakom slučaju Elena Vajt je na još jednom mestu napravila sama sebi klopku u koju je upala:

“Veoma je ozbiljna stvar proneveriti Gospodnja dobra. To je praktivanje pljačke prema Bogu, kada opažanja otupljuju a srce okamenjuje…Oni koji žive po sebičnim ljudskim sklonostima, takvi u svom srcu ne ostavljaju prostor za Hrista. Oni propuštaju da blagoslove druge kroz sredstva koja im je Bog milosrdno poverio, i umesto da potpomažu sirotinju, oni kao lenjivi sluga zakopavaju to što imaju u imanjima ili akcijama, ili daju to svojim rodjacima, tako da Gospod ne dobija ni kamatu ni glavnicu.”
(Advent Review and Sabbath Herald, January 22, 1895, paragraph 1)

 

Za dalje proučavanje:

Fotografije - da ili ne?
Primanje saveta od umrlog muža

Prikrivena i ponovo otkrivena prevara
Dr. Bacchiocchi - greške u knjizi "Velika borba"
Izjave o ukrštanju ljudi i životinja

Elen Vajt - plagijator